بازنشستگي bazneshaste
 
قوانين و مقررات ، اخبارها و گزارشات مربوط به بازنشسته و بازنشستگي

از امام صادق (ع) که رسول خدا (ص) فرمود:ازتجلیل خدا است احترام کردن به مسلمان سپید موی
 
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ توسط اردستاني رستمي

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل ، خانواده‌ها و ساير كاركنان

13/2/1379
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل ، خانواده‌ها و ساير كاركنان
‌ماده 1 - بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي‌شود:
‌ماده 88 - دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي‌مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از بيست و‌پنج درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود ممنوع است.

‌ماده 2 - در ماده (81) و(82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانين و‌مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374.11.25 جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار‌مي‌شود ، ميزان چهار پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌گردد.

‌ماده 3 - دولت موظف است كمك هزينه عائله مندي كاركنان شاغل ، از كار افتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامي كه‌در قيد حيات باشند بپردازد.

‌ماده 4 - در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام كشوري عبارت بعد از «‌عيال دائمي متوفي» حذف مي‌گردد.

‌ماده 5 - قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1328 و برقراري حقوق‌وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - در بند (ب) قانون مذكور پس از كلمه «‌شوهر» كلمه «‌حرفه» حذف مي‌گردد.
2 - تبصره (2) قانون مذكور حذف مي‌گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبديل مي‌يابد.

‌ماده 6 - عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب1373.6.23 و محدوديت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف مي‌گردند و در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه‌ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد‌بود.

‌ماده 7 - ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375.2.26 و‌اصلاحيه آن مصوب 1376.8.16 به ترتيب زير اصلاح مي‌گردد:
- به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق الاشاره هنگام بازنشستگي ، ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت‌معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود.
- كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته از كار افتاده و متوفي فقط يك‌بار حسب مورد.

‌ماده 8 - تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدميني‌كه به سبب انجام وظيفه فوت و يا ازكارافتاده شده و يا بشوند نيز لازم‌الاجراء است.

‌ماده 9 - مستخدمين موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام كشوري كه در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري‌خدمت مي‌نمايند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي آن باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت و يا ازكارافتادگي، معدل تمامي حقوق و‌مزاياي دريافتي آنان كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.

‌ماده 10 - اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌هاي آن مصوب 1373.6.23 كه‌بازنشسته، فوت و يا ازكارافتاده شده و يا مي‌شوند از تاريخ 1379.1.1 لازم‌الاجراء مي‌باشد و هر گونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين‌قانون لغو مي‌گردد.
‌تبصره - قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پايان خدمت در مورد كاركناني كه از 1379.1.1 بازنشسته، فوت و يا ازكارافتاده شده يا مي‌شوند‌لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌ماده 11 - بار مالي ناشي از اجراء اين قانون از محل كسور بازنشستگي مربوطه و سرمايه‌گذاري و سود سپرده‌گذاري‌هاي كسور بازنشستگي‌مشتركين (‌اعم از موجوديهاي صندوق، بدهيهاي دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوي صندوق‌هاي ذي ربط و ساير منابع زير تأمين خواهد شد:
- بندهاي (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.
- بند (ه) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 كل كشور.
- قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت و اصلاحيه آن مصوب 1375.2.26 و 1376.9.16.
- رديف‌هاي حقوقي به جاي مانده كاركناني كه بازنشسته، فوت و يا ازكارافتاده مي‌شوند، در سال مربوطه از طريق برگشت به خزانه دولت.
- كسور بازنشستگي مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» اين قانون كه از آن كسور بازنشستگي دريافت مي‌شود.)

‌ماده 12 - به دولت اجازه داده مي‌شود نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري و لشكري را به صورت يكسان و حداكثر تا‌نه درصد (9%) سهم كاركنان و يك و نيم برابر آن سهم دولت تصويب و اجراء نمايد و عدم تصويب آن مانع اجراي اين قانون نخواهد بود.

‌ماده 13 - در صورت نياز به دستورالعمل‌هاي اجرائي حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (‌براي نيروهاي مسلح) وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌براي مشمولين تأمين اجتماعي) و سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي ساير مشمولين اين قانون تهيه و‌ابلاغ خواهد گرديد.
‌قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي و ماده (184) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي واصل‌نگرديده است.
‌تاريخ تصويب 1379.2.13
‌شوراي نگهبان نظر خود را ارائه نداده است.

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ